CEO Lập Nguyên tham dự hội thảo United Nations of Solatube vào ngày 28/01/2016 tại Cancún