Tham gia hội nghị tập huấn luật sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả tại Đà Nẳng