Lập Nguyên gia nhập VietNam Green Building Council (VGBC)